Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các dung dịch vô trùng khác

Albuminar 25

Quick View

Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các dung dịch vô trùng khác

Glucose 5% 500ml

Quick View

Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các dung dịch vô trùng khác

Human Albumin 20% 100ml

Quick View

Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các dung dịch vô trùng khác

Human Albumin Baxter 20% 50ml

Quick View

Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các dung dịch vô trùng khác

Mannitol

Quick View

Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các dung dịch vô trùng khác

Natri Clorid 0.9% – 10ml (Traphaco)

Quick View

Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các dung dịch vô trùng khác

Natri Clorid 0.9% 500ml (Fresenius)

Quick View

Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các dung dịch vô trùng khác

Ringer Lactate 500ml (Kabi)

Quick View

Gọi tư vấn: (024)-6328-0499

X