Hiển thị tất cả 36 kết quả

Các tác nhân tạo máu

Bazato

Hệ thần kinh trung ương

Carbamazepin 200mg

Hệ thần kinh trung ương

Cododamed 75mg

Hệ thần kinh trung ương

Depakine 200mg

Hệ thần kinh trung ương

Depakine 200mg/ml 40ml

Hệ thần kinh trung ương

Depakine Chrono 500mg

Hệ thần kinh trung ương

Depakote 500mg

Hệ thần kinh trung ương

Diazepam 10mg/2ml

Hệ thần kinh trung ương

Egzysta 50mg

Hệ thần kinh trung ương

Egzysta 75mg

Hệ thần kinh trung ương

Encorate Chrono 500mg

Hệ thần kinh trung ương

Gabapentin 300mg

Hệ thần kinh trung ương

Huether 50mg

Hệ thần kinh trung ương

Keppra 500mg

Hệ thần kinh trung ương

Lamictal Tab 50mg

Hệ thần kinh trung ương

Levetstad 500

Hệ thần kinh trung ương

Limogil 25

Hệ thần kinh trung ương

Lyrica 75mg

Hệ thần kinh trung ương

Myleran 400mg

Hệ thần kinh trung ương

Neurogesic M

Hệ thần kinh trung ương

Neurontin 300mg

Hệ thần kinh trung ương

Phenytoin 100mg

Hệ thần kinh trung ương

PMS-Pregabalin 75mg

Hệ thần kinh trung ương

Remebentin 400mg

Hệ thần kinh trung ương

Savi Lamotrigine 50mg

Hệ thần kinh trung ương

Sodium Valproate Agutettant 400mg/4ml

Hệ thần kinh trung ương

Sunoxitol 300mg

Hệ thần kinh trung ương

Tegretol 200mg

Hệ thần kinh trung ương

Tegretol CR 200mg

Hệ thần kinh trung ương

Tizadyn 100

Hệ thần kinh trung ương

Topamax 25mg

Hệ thần kinh trung ương

Topamax 50mg

Hệ thần kinh trung ương

Trileptal 300

Hệ thần kinh trung ương

Valmagol 200mg

Hệ thần kinh trung ương

Valparin 200mg

Hệ thần kinh trung ương

Yafort 500mg

error: Nội dung đã được bảo vệ !