Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Trở thành nhà thuốc được bệnh nhân tin tưởng, ủng hộ

Sứ mệnh: Vì sức khỏe cộng động

Giá trị cốt lõi: Tâm – Tín – Tầm

Tâm

Luôn lấy chữ Tâm làm mục tiêu hàng đầu, tôn trọng và duy trì đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội ở mức độ cao nhất.

Luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng làm mục tiêu của mình.

Chăm sóc và phục vụ khách hàng trên tinh thần tự nguyện, hiểu rõ mục tiêu và đảm nhận các yêu cầu của khách hàng với khả năng của mình.

Tín

Chúng tôi lấy chứ Tín là lợi ích cạnh tranh và bảo vệ nó như bảo vệ mạng sống của chính mình.

Luôn cố gắng thực hiện đầy đủ và cao hơn cam kết của mình với khách hàng. Đặc biệt là chất lượng sản phầm và dịch vụ

Tầm

Luôn tìm kiếm và nâng tầm hiểu biết cho cộng đồng về vấn đề sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chung tay hỗ trợ vì cộng đồng nhằm tạo ra một thế hệ người Việt với sức khỏe và trí tuệ vượt bậc.