Hóa trị gây độc tế bào

Endoxan inj. 200mg

Quick View

Dị ứng & hệ miễn dịch

Fefasdin 60

Quick View

Dị ứng & hệ miễn dịch

Gefbin 10mg

Quick View

Dị ứng & hệ miễn dịch

Gefbin 20mg

Quick View

Dị ứng & hệ miễn dịch

Hikimel

Quick View

Dị ứng & hệ miễn dịch

Immubron

Quick View

Dị ứng & hệ miễn dịch

Lorfast 10mg

Quick View

Dị ứng & hệ miễn dịch

Meyerbastin 10

Quick View

Dị ứng & hệ miễn dịch

Mezabastin 10mg

Quick View

Dị ứng & hệ miễn dịch

Phagofi 10mg

Quick View

Dị ứng & hệ miễn dịch

Pollezin 5mg

Quick View

Gọi tư vấn: (024)-6328-0499

X