Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Bivantox 300 Tab

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Diamicron MR 60mg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Forxiga 10mg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage 500mg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage XR 1000 mg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage XR 750mg

Quick View

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Golheal 300

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Humulin R 100 UI/ml

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Janumet 50mg-1000mg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Levemir Flexpen 100UI-ml 3ml

Quick View

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Levocarvit 1g/10ml

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Levothyrox 100mcg

Quick View

Gọi tư vấn: (024)-6328-0499

X