Hệ nội tiết & chuyển hóa

Berlthyrox 100mcg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Diamicron MR 30mg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Diamicron MR 60mg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Euglim 2

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Forxiga 10mg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucobay 50mg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage 500mg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage XR 1000 mg

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage XR 750mg

Quick View

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Golheal 300

Quick View

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Humulin R 100 UI/ml

Quick View

Gọi tư vấn: (024)-6328-0499

X